Feil om todeling av helsevesenet

Feil om todeling av helsevesenet

 
Arbeiderpartiet vil til livs det partiet omtaler som en todeling av helsevesenet, jf. et nylig oversendt representantforslag til Helse og omsorgskomiteen.

Mange opplever naturlig nok begrepet todeling som negativt, fordi det impliserer en deling av en felles grunnleggende viktig tjeneste der noen oppnår noe på bekostning av andre, og at en dermed skaper vinnere og tapere.

 

Realitetsorienterer en seg, vil man oppdage at Norge ikke har et vesentlig todelt helsevesen.Vi har, heldigvis, et offentlig finansiert og strengt regulert helsevesen der private aktører deltar i den samme helsetjenesten med behandlinger godkjent av det offentlige, og betalt av det offentlige med lik tilgang til alle uavhengig av sosioøkonomisk status. Den helprivate, tilbudsstyrte helseøkonomien som f.eks. finnes i USA, er veldig langt fra den norske modellen.

 


Fritt Behandlingsvalg ønskes avviklet. Ordningen har dessverre blitt en symbolsak som overskygger hva den egentlig går ut på. For spesialisthelsetjenesten er den regulert, der HELFO godkjenner hvilke behandlinger og priser som ligger i ordningen. Det er nær sagt ikke mulig å overbehandle, siden hver eneste nye behandling må godkjennes på forhånd av en instans med vurderingsrett.

 

Pasienter med flere diagnoser kan ikke i henhold til ordningen behandles for begge, selv om det ville være faglig forsvarlig og til mindre belastning for pasienten. Det er også slik at ingen private kan livnære seg på ordningen alene, til det er den for smal og har for lave priser. Påstander om overbehandling og om flukt av helsefaglig kompetanse, er det derfor tynt grunnlag for.

 


Den gir en valgmulighet til pasientene som er verdifull, samt gjør at private kan tilby tilleggskapasitet i form av personell og utstyr som ellers hadde forblitt ubenyttet.

 

Partiet mener også at erfaringene fra koronakrisen styrker argumentet for en felles offentlig helsetjeneste. Innsatsen til offentlig helsevesen skal ikke på noen måte undervurderes. Men erfaringene har også vært at samarbeid og koordinering mellom private og helsetjenester, både på kommunalt og statlig nivå har vært god. I en tid med mange krevende vurderinger har vi hjulpet hverandre. Private har tilbudt beredskap, og ikke belastet offentlig tjeneste på noen måte.

 

Når offentlige sykehus måtte omprioritere sin kapasitet i forhold til pandemien, har private kunnet bistå med ordinære behandlinger og bidra med en større totalkapasitet og reduserte ventetider. Nylig meldte Helsedirektoratet om at ventetid på somatisk behandling hadde økt fra 60 til 84 dager i gjennomsnitt. Vi mener dermed at koronakrisen tvert imot har styrket argumentet for at en trenger ansvarlige og seriøse private aktører for å kunne bevare mangfold, diversifisering og tilgjengelighet av helsetjenester.

 

Det er vanskelig å forstå at private aktører innen helse nå blir identifisert som en trussel for helsetjenesten og blir et prioritert fokusområde, og dessverre virker det som en politisk markering som ikke tar hensyn til hva som er best for pasientene. Pasienter og brukere bør få et godt helsetilbud der private aktører får lov å være en del av løsningen, ikke problemet.

 

Jan-Terje Teige
adm dir
Medi3 AS